Yuxuda At Görmək

Yuxuda At Görmək Yozması Nədir?

Yuxuda At Görmək Yozması Nədir

Yuxuda At Görmək mövqe və rütbə, səfər və düşmən üzərində qələbə deməkdir. Qırmızı quyruqlu, yallı və ayaqlı at təqvadır. At gözəl evdir. Ağ at düşməni məğlub etməyə, qara at padşahlıq etməyə, böyüklüyə və dövlətə işarədir. Bir subay üçün madyan minmək, zadəgan və varlı bir qadınla evlənməyə yozulur. Ağı qarasından çox olan at və qırmızı madyan şən, dindar qadını təmsil edir. Çoxlu atları olan həmkarları və həmyaşıdları arasında fərqlənər.

Yuxuda Dayça (Daylaq) Görmək

Əgər ata minənin arvadı hamilədirsə, onun oğlu olacaq. Quyruq tükü çox olan at uşaq və qohum çoxluğuna yozulur. At bir tərəfə sıçrayırsa, minən adam üçün bir işə və ya düşüncəyə meyl etməyə yozulur. Mələz at ləyaqət və şərəf, yüksək rütbə və ya nəcib oğul deməkdir. Qoşa qanadlı ata minən ya dünyəvilik, ya da padşahlıq qazanar. Qara ata minən karsız bir səfərə çıxar. Zəif atını güclü ilə dəyişmək pis haldan yaxşı hala, əgər əksi isə tərsi olacaq. Atın tərkinə minən birinin vəkili olar ya da onun peşəsini və xasiyyətini davam etdirər. Kütləvi (Çoxlu) olaraq yaşayış sahəsinə girən sahibsiz atlar şiddətli yağışdır. Tərk edilmiş atlar dövləti və hakimiyyəti sona çatmış xalqı, qocaları və imkansızları işarə edir.

Yuxuda Dayça (Daylaq) Görmək

Yuxuda At Görmək Nə Deməkdir?

Molla Cami: Yuxuda ata minmək, gerçək həyatda ata minən şəxs üçün şərəfli bir məqama çatmağa və ya səfərə çıxmağa işarədir. Yuxuda ata minmək subay biri üçün yaxşı və imkanlı bir şəxslə evlənəcəyinə və ya ev sahibi olacağına işarə edir. Yuxuda gənc və yaxşı cins at görmək yuxu sahibinin gücünün artacağına, ruzisinin çoxalacağına yozulur. Ağımtıl boz at görmək gəlirli işlərin ardından getmək deməkdir. Qoca bir atı tünd qırmızı və ya kül rəngdə görmək işlərin pis gedəcəyini göstərir. Kim yuxuda boz ata mindiyini görsə, düşmənlərinə qalib gələr. Qara ata mindiyini görənin şərəfi, nüfuzu, mövqeyi yüksələr. Qır ata mindiyini görən adam qısa müddət ərzində evlənər. Qantarğasız ata mindiyini görmək, yuxu görənin istəmədiyi halda kiminsə əmri altına girib onun əmrlərini yerinə yetirmək məcburiyyətində qalacağına işarədir.

Qəzəbli və dəli ata minmək, yuxu görənin hiyləgər və yalançı ilə əlaqə quracağına və bu səbəbdən zərər görəcəyinə dəlalət edir. Yəhərsiz (Çılpaq) ata minmək yuxu görənin girişdiyi işlərdən müsbət nəticə əldə edə bilməyəcəyinə işarədir. Kim yuxuda at öldürdüyünü görsə, mal və pul qazanar. At dişlədiyini görən adama hər kəs tərəfindən hörmət edilər. Ölü at görən izzət və etibar qazanar. At əti yediyinizi görmək yuxu görən üçün yaxşı deyil. Atdan yıxıldığını görən ya pul itirər, ya da səhhəti pisləşər. Yuxuda at satdığınızı görsəniz, ya kimsə ilə dava edəcəksiniz, ya da ailə həyatınızda münaqişələr olacaq. Kim görsə ki, bazardan at alıb, məmurdursa, yüksək vəzifələrə yüksələcək. Erkək at güc və qüvvətdir. Dişi at şərəfli qadındır. Kim madyan at sürdüyünü və ya aldığını görsə, şərəfli bir qadınla evlənər. Yuxu görən evlidirsə və ya evlənmək niyyətində deyilsə, bu yuxu böyük bir torpaq əldə etməyə işarədir. Sürü halda atların evlərin arasından qaçaraq bir yerə və ya məhəlləyə girməsi yağışın və selin həmin yeri vuracağına işarədir.

Yuxuda At Görmək Nə Deməkdir

Yuxuda At Görməyin Mənası Və Təfsiri

Yuxu Yozanlar yuxuda at görməyi atın rənginə və formasına görə müxtəlif tərzlərdə yozublar. Yuxuda qara at görmək; böyüklük və zənginlik, yaxşı cins at görmək; ruzi artımı və gücün artması, ağımtıl bir at görmək; gəlirli bir işin ardından getməyə, qırmızı və ya kül rəngli at görmək; işlərin pozulacağına, boz rəngli at sürmək; düşmənlərinizi məğlub edəcəyinizə işarədir. Yuxuda bağlı at görmək; gecikmiş xoşbəxtliyə yozulur. Silahlı olaraq at sürdüyünü görmək; yüksək dövlət qulluğuna, uğurlu və güclü olmağa yozulur. Atın oğurlandığını görmək; işinizi itirəcəyinizə və ya xəstələnsəniz öləcəyinizə yozulur. Yuxuda mindiyiniz atdan endiyinizi görmək; işinizdən qovulacağınıza, nüfuzdan, gözdən və etibardan düşəcəyinizə yozulur.

Yuxuda At Sürməyin Yozması Nədir?

Nəblusi: Yuxuda yanında at olduğunu görmək, ruzinin geniş olacağına və düşməninə qalib gələcəyinə işarədir. Ata minməyə layiq olmayan şəxs yuxuda at sürdüyünü görsə, onun ləyaqət və ixtiyar sahibi olduğuna dəlalət edir, bəzən o adam üçün bir səyahətə çıxar. Çünki səfər mənasını verən “səfər” at mənasını verən “fərəs”ə bənzəyir. Kim erkək at sürdüyünü görsə, düşmənindən qorunar. Kim yuxuda daylaq mindiyini görsə, gözəl övladı olacaq. Yuxuda Qır at görmək düşmənə qalib gəlməkdir. Çünki boz at mələklərin atlarındandır. Yalı və quyruğu qırmızı at, sənət, təqva və dindir. İnsan görsə ki, yalı və quyruğu qara, başqa yerləri qırmızı olan ata minir, bəzən içki içər.

Bir adam başqasının atına minərsə, o adamın dərəcəsinə yüksələr. Xüsusən də adı çəkilən bu at məşhur və tanınandırsa və yuxu görən onu minməyə layiqdirsə. Dişi qısraq at arvaddır. Hər kim onun gəmiyə minib yenidən gəmiyə minmək istəmədiyini görsə, arvadını boşamış olar. Yenidən ata minmək niyyətində olmayıb attan enən və qantarğasını çıxartdığını görən adam arvadını boşayar. Yenidən minmək niyyəti ilə bir iş üçün atdan endiyini və atının yəhərinin yanında olduğunu görən adam, arvadının heyz olduğu üçün nəfsini ona qadağan etdiyinə dəlalət edir. Əgər bir şəxs başqa bir madyan minmək üçün yuxarıda qeyd etdiyimiz atdan düşdüyünü görsə, arvadından başqa bir qadınla nikah edər. Yaxud ikinci atın dəyərinə uyğun olaraq cariyə alar. Əgər madyandan enəndə nifrət edərək üz döndərib yerisə və ya enəndə qanla yerə sidiyə getsə, arvadını tərk edib zina etməsinə dəlalət edir.

Yuxuda At Sürməyin Yozması Nədir

Yuxuda Madyan Minmək Görmək Yozması

Təmiz qırmızı madyan dindar, şən və məşhur qadını bildirir. Tünd madyan gözəlliyi və mülkü ilə məşhur olan qadındır. Yalı və quyruğu hər tərəfi qırmızı olan madyan şən və sevincli qadındır. Ağı qarasından çox olan at dindar qadındır. Kim yuxduda görsə ki, yəhərsiz və qantarğasız madyan minir, əxlaqsız qadınla evlənər. Ya da əzmkarlığı olmayan bir işi üstünə götürər. Atlardan və belinə yəhər taxılan heyvanlardan ağı qarasından çox olan at himayəçiliyə işarədir. Əgər yuxarıda adı çəkilən at ona itaət edərsə, evləndiyi qadın da ona itaət edər. Heyvanların qarası ləyaqət və şərəfdir.

Kim görsə ki, atları var və ya onları otarır, dostları arasında qəbul olar. Yuxuda görülən at xilaskar, tacir, sənət və ticarətdə müdrik olan kişi və ya uşaqdır. At şərikdirBir şəxs öz yanında və ya evində atın məhv edildiyini görsə, bu, insanın ölümünə dəlalət edir. Əgər alnı ağ, dörd ayağı ala at mindiyini, minməyə layiq paltarda bir şey tələb etmək üçün yavaş-yavaş yeridiyini görsə, o şəxs camaat arasında izzətə çatar və pislik etmək üçün düşmən ona yaxınlaşa bilməz. Əgər mindiyi at qara olsa, o adamın dəyəri və şərəfi böyük, dövlət və hökmranlığı şiddətli və güclü olar. Çünki qara at mülkdür, dövlətdir, hökmranlıqdır, böyüklükdür. Əgər mindiyi atın yal, quyruğu və sair yerləri qırmızı olarsa, o adamda faydasız işlərlə məşğul olmaq, oyun oynamaq, qan tökmək, dava etmək kimi şeylərə çox meyl və şövq vardır. Əgər mindiyi atın yal və quyruğu qırmızı sarı rəngdədirsə, şərəflə yanaşı xəstəliyə də işarə edir. Çünki mələklərin atları belədir.

Yuxuda At Minmək Görmək Yozması

At tünd rəngdədirsə, yuxu görənin şəhvətlə birlikdə arzuladığı vəziyyətə dəlalət edir. Əgər yuxarıda adı çəkilən at ayaqları ilə vuraraq qaçsa və ondan tər çıxsa, nəfsinin istəklərinə tabe olacağına, gedən tər qədər mal gedəcəyi və edəcəyi günaha işarə edir. Ata mindiyini görən kişinin arvadı hamilə olsa, oğlan uşağı dünyaya gələcək. At uzaqdan görən adam üçün müjdə, şərəf və xeyirdir. Başı bərk at olub minicisi dəyandırmaq istədikdə dəyanmayan at dəli birinə yozulur. Sürülmək istəndiyi vaxt dəyanan və getməyən at, bir işi öyrənib təmbəl olan və işlərində təmbəllik edən bir insana yozulur. Atın alın və quyruğunun ağlığı səltənətin şərəflisidir. Atın addımlaması və hərəkətsizliyi sultan üçün döyüşə və əlində olanların azlığına və düşməninin qələbəsinə dəlalət edir.

Atın quyruğunda tüklərin çox olması yuxu görənin övladlarının və qohumlarının çoxluğundan xəbər verir. Kim görsə ki, atın quyruğu kəsilib, o adam ölər və ondan geriyə heçnə qalmayaraq adı unudular. Əgər atın quyruğu kökündən kəsilsə, uşaq və qohumları ondan əvvəl ölər. Kim görsə ki, atı onunla dava edir yuxu görən tacirdirsə, şəriyi ona qarşı üsyan edər və onun əleyhinə danışar. Atın sıçramağı bir işə meyl etməyə, bir tərəfə üstünlük verməyə, ehtiyacına tez çatmağa işarə edir. Dam və s. kimi icazə verilməyən yerdə at sürməkdə xeyir yoxdur.

Yuxuda At Minmək Görmək Yozması

Yuxuda Qanadlı At Görmək

Bəzi təfsirçilər yuxuda görülən atı şöhrət və məşhur sultan kimi yozurlar. Qoşa qanadlı ata minərək uçduğunu görən şəxs əgər Əhli-beytdəndirsə xəlifə olar, Əhli-beytdən deyilsə, çoxlu mülkə sahib olar. Əgər qır atın ətindən yesə və sultanın dostlarından olsa, düşməninə qalib gələr. Tacir isə mənfəət və fayda əldə edər. Bəzi təfsirçilərə görə at sürdüyünü görən əsgər və ya şərəfli şəxs olsa, malını qəsb edər. Kim yuxuda at öldürdüyünü görsə, bərəkət, var-dövlət, şərəf və qüdrət qazanar. Bir şəxs yuxuda atlılarının havada uçduğunu və bir şəhərə düşmək üzrə olduğunu görsə, o şəhərdə padşahlar arasında müharibə, fitnə və düşmənçilik meydana çıxar. Oyanıqkən görünməyən su atını görmək, yalan istəyə və tamamlanmayacaq bir işə dəlalət edir. Özünü dəmir ayaqlı ata mindiyini görsə, ölər.

Bir şəxs yuxuda ona bir neçə at təklif edildiyini görsə, o insan dünya arzusuna görə namazından geri qalar. Onun üçün tövbə ümid edilər. Kim görsə ki, çılpaq ata yəhərsiz və qantarğasız minib, böyük günah işləyər. Öz atından düşüb, başqasının atına mindiyini görən adam bir vəziyyətdən digərinə keçər. İki vəziyyət arasındakı fərq iki at arasındakı fərqə nisbətəndir. Görsə ki, mindiyi atdan enir, etdiyi işdən uzaqlaşdırılar və o xidmətə başqası təyin edilər. Əgər atda olduğunu, lakin özünündə heyrət etdiyi bir vəziyyətdə olduğunu görsə, həmin şəxs Allah yolunda vuruşar.

Yuxuda Ölmüş At Görmək

Əgər bir şəxs əlində nizə ilə atın üstündə ikən insanlara hücum etdiyini görsə, bu, israrla xalqdan dilənçilik edib bir şey istəməsinə dəlalət edir. Əgər atını suda boğduğunu və ya başqasının onun üçün atı boğduğunu və ya atın su altında qaldığını görsə, həmin şəxs tutduğu xəstəlikdən ölər. Əgər atının çaş olduğunu və ya gözündə zəiflik olduğunu görsə, dolanışığı üçün işlərinin mürəkkəb olduğuna yozulur. Ölmüş at mindiyini görənə qəm-qüssə gələr. Bir şəxs atın onunla danışdığını görsə, işlərində təəccüb meydana gələr. Bir adam görsə ki, at, eşşək alır, pulunu sayır, əlindəki pulu fırladır, dediyi sözə görə xeyir tapar. Çünki pul söz verməkdirKim pula baxmadan və əli ilə də çevirmədən pul ödədiyini görsə, xeyir tapar.

Bir şəxs naməlum atın bir yerə və ya sahibi məlum olmayan bir evə girdiyini görsə, o atın digər atlara nisbəti qədər, camaat arasında qüdrətli və dəyərli bir şəxs o yerə daxil olar. Bir yerdən naməlum atın çıxdığını görmək, ölüm və ya səfər səbəbiylə o yerdən böyük bir şəxsin çıxacağına işarə edir. Maydanın doğduğunu və ya doğuş vaxtının yaxınlaşdığını görmək, gəlirinin yaxşılaşacağına, malının artıqlığına yozulur. Poçt atı ona minən şəxs üçün yaxınlaşan ölümü bildirir. Bəzən atın zəifliyi rütbənin zəifliyinə dəlalət edir.

Yuxuda Qanadlı At Görmək

Yuxuda At Ləvazimatları Görmək

Yuxuda At görmək şərəf və vəzifədir. At ləvazimatlarında əskiklik şərəfdə əksiklikdir. Atın quyruğunun uzanması, tüklərinin artması; Yuxu sahibinin köməkçilərinin artmasına işarə edir. Bunun əksikliyi isə köməkçilərin azalacağına işarədir. Kim atın orqanlarında nöqsan görsə, nüfuzunu itirər. Yuxusunda yəhəri və qantarğası olan, gözəl bir ata minərək asta-asta gedən böyük şərəf qazanar. Mindiyi atın ləvazimatlarındakı çatışmazlığı tamamlayan adamın halı düzələr. Tövlədə (damda) bağlı atı olduğunu görənin nüfuzu (etibarı) artar. Kimin belə atı çox olarsa, özünün və Allahın düşmənlərini əzər. Atla dalaşdığını görən; böyük günahlar edər, böyük bəlaya düşər. Çılpaq atdan yıxılan adamın vəziyyəti pisləşər, işini itirər, arvadını əxlaqsızlığına görə boşayar.

Ata minib çıxmağı qeyri-mümkün yerə gedən; ya böyük günah işləyər ya da dinə müxalif mövqeyə sahib olar. Camaat arasında bazarda atdan yıxılan şəxs vəzifəsini və ya bütün malını itirər. Yada muradına çatmaz. Atının oğurlandığını və ya itdiyini görən adamın xəstəsi ölər. Gözü pis və ya kor olan at görənin işləri pis gedər. Dolanışıqsızlıqdan əziyyət çəkər, amma sonra nicat tapır. Yuxuda kim nahaq yerə atını kəssə, öz əli ilə nüfuzunu məhv edər. Yemək üçün atını kəsib onu yeyən yaxşı ad qazanar və ya zəngin olar. Yuxuda evə at girsə, ora şərəfli bir insanın gələcəyinə işarədir. Yuxuda bəzi atların yarışdığını görmək; həmin əraziyə güclü yağışların yağacağından xəbər verir. Atların onu tapdaladığını görən məmurdursa işdən çıxarılacaq deyilsə pisliyə düçar olacaq.

Yuxuda Çoxlu At Görmək

Yorğa gedən ata minən gözəl və varlı bir qadınla evlənər. Tərkinə birinin mindiyini görənin işini, o adam almağa çalışar. Quyruqsuz at alan pis soylu bir qadınla evlənər. Kim ata minib havaya çıxıb bir daha geri enməzsə, vəfat edər. Atsız havadan enən xəstə olar, amma şəfa tapar. Bir rəvayətə görə ailəsini tərk edər. Atın dişlədiyini yada təpiklənməsini görən adamın ailəsinə nəsə lazım olar. Kim atının oğurlandığını görsə, ailəsi məhv olar. Atını itirən arvadını boşayar. At almaq istəyən qadınla evlənəyə can atar. Atı alıb minsə, qadınla evlənər.

Cabirül Məğribi deyir: At; İnsan xasiyyətini təmsil edir. Mülayim at sakit adama yozulur. Dik başlı at görənlərin xasiyyəti dikbaşlıdır. Kim mindiyi atın qaçıb qan-tər içində qaldığını görsə günah edər, amma varlanar. Yuxuda at mindiyini görmək izzət və dərəcəyə yüksələcəyinizə işarədir. Tək adamın at görməsi muraddır.

Yuxuda At arabası Fayton Görmək

Yuxuda At Arabası (fayton) görmək

At Arabasında (faytonda) olduğunuzu görmək müvəqqəti xəstəliyə tutulacağınıza işarədir. Bir çox yerləri ziyarət edəcəksiniz.

Yuxuda At Yarşı Görmək

Yuxuda At Yarışı Görmək

Yuxuda at yarışlarına mərc etmək yaxşı hesab edilmir. Mərcə girib uduzmaq kədərlidir. Dostu ilə bir mövzuda mərc etmək işini tərk edəcəyinə işarədir.

Yuxuda At Peyini Görmək

Yuxudakı at peyini şərəfli bir adamdan bir mülkdür. Odur ki, atı peyini süpürdüyünü görən şəxs ləyaqətli və qiymətli bir şəxsdən sərvət alacaq. At peyini üstündə oturduğunu görən adam bəzi qohumlarından mal əldə edər.

Yuxuda At Nalı görmək

Bir insanın yuxusunda at nalı görməsi; həmişə yaxşıya və xeyirə yozulur.

Leave a Reply

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir